Tarieven

Heading #3
Intake en eerste behandeling – 60 min
€82,-
Behandeling Manuele therapie – 60 min
€82,-
Niet nagekomen afspraak – verlettarief
€40,-

Na de behandeling dient u te betalen met uw pinpas of creditcard. U krijgt van mij meteen een factuur mee die u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Het behandeltarief zal geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar worden vergoed, afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.

Voor meer informatie over vergoedingen kunt u terecht op www.pvmt.nl/vergoedingen

AGB persoonlijk: 90-049108
AGB praktijk: 90-57560

Aangesloten bij de beroepsvereniging van manueel therapeuten

Dienstenleveringsvoorwaarden van de Manueel Therapeut E.S.® leden

van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT)

1 Deze dienstenleveringsvoorwaarden maken deel uit van alle behandelingsovereenkomsten en worden voor of

bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand

gesteld.

2 De kosten ven behandeling van minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in

rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger. Bij minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben

bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen zelf in

rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk bevestigt, dat hij/zij de kosten voldoet.

3 De door de Manueel Therapeut E.S.® gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere

vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie en/of de behandeling ten behoeve van de patiënt, zijn terstond

opeisbaar. Aangezien Manuele Therapie E.S.® wordt beschouwd aIs complementaire geneeskunde, bestaan

hiervoor geen NZa tarieven. Het is de vereniging door de ACM wettelijk niet toegestaan om bindende

voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief. De tarieven voor consult en/of behandeling

kunnen dus per therapeut verschillen.

4 Afspraken dienen – indien de noodzaak daartoe bestaat – uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te

worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de therapeut zich het

recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

5 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na da datum van de declaratie heeft voldaan,

is de patiënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de patiënt ingaande

de dag waarop hij/zij In gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de therapeut de wettelijke rente

verschuldigd tot de dag der algehele voldoening. De therapeut is gerechtigd voor het verzenden van

herinneringen of aanmaningen telkenmale een bedrag van € 5,- (5 euro) in rekening te brengen. Na de eerste

aanmaning is het wettelijk toegestaan om tot 15 % van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen op de

volgende herinnering of aanmaning.

6 De therapeut is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te

gaan, dan wel derden daarmee te belasten, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

7 Wanneer door de patiënt machtiging is verleend tot bank – of giro – incasso, dan wel een getekende acceptgiro

– of betalingsopdracht is afgegeven, wordt hiervan eerst op of omstreeks de 20 ste dag na de datum van de

declaratie gebruik gemaakt, Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan kan de therapeut

tot de hiervoor genoemde incasso overgaan.

8 De patiënt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.

9 Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt – binnen 8 dagen na ontvangst van de

declaratie – schriftelijk tot de Manueel Therapeut E.S.® te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting van

de patiënt opschort.

10 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de inning van de vorderingen, komen ten laste

van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag

met een minimum van € 25 (25 euro) alles exclusief omzetbelasting

De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

Zwolle, onder akteregisternummer 27/2021. d.d. 15 november 2021